De VZW - bestuur - organogrammen - clubgeschiedenis ...

Het bestuur                                    Oproep 100 jarig bestaan in 2022

Voorzitter

De Neef Renate

Secretaris

Conickx Tamara

Penningmeester en ombudsvrouw

Sarah Biesemans

Ere-penningmeester

 De Coster Paul

Ondervoorzitter

Roels Maarten

Verantwoordelijke sponsordossier

 Bettens Geert

Afgevaardigde trainers

 Goossens Anja

Organogrammen

Organogram VZW

Organogram turngroepen

Clubgeschiedenis

In 1922 werd onder impuls van onderwijzer Edmond Fierlafijn en enkele medewerkers in café Den IJzer (waar zich nu het Chinees Restaurant bevindt) in de Kerkstraat op de hoek aan het station, het initiatief genomen om Turnkring Nut en Vermaak op te richten. De eerste leden waren een paar straatjongeren die als een bende wedijverden om de sterkste of de snelste te zijn. Dat zij ook lenigheid en acrobatie in zich hadden, was de stichters niet onopgemerkt voorbij gegaan vanachter het gordijn van het huidige café en bracht hen samen in een groeiende vereniging. Pioniers van het eerste uur waren Hector Leon Seghers, Edmond Fierlafijn, V. Van Nieuwenhove, J. Van Gerwen en René Roels. Zij waren van mening dat zij het nuttige, een flinke lichaamsconditie, aan het aangename, de ontspanning moesten knopen en het verklaart dan alles hoe de naam “Nut en Vermaak” is ontstaan. Aanvankelijk werden in deze kring enkel jongens opgenomen. De bestuursploeg breidde uit met Jan De Pauw, Jan Bosteels en F. Goossens. Onder leiding van Gustaaf Lems en Celestijn Gyselinckx werden de eerste oefenstonden gehouden.
De oefenstonden hadden in de beginperiode plaats op de speelplaats van de meisjesschool van het St.-Vincentiusinstituut. Maar bij slechte weersomstandigheden werd er uitgeweken naar de zaal Rerum Novarum. Daar werd in het kleine zaaltje een eerste turnlokaal ingericht. De eerste voorzitter was Hector Seghers en Frans Bieseman was de eerste secretaris,“Nut en Vermaak” begon aan een steeds meer stijgende groei en bloei dat met de komst van een nieuwe trainer uit Willebroek, Adolf Mintiens, een snelle vlucht nam. Triomf na triomf werd binnengehaald: in 1926 kaapten ze de eerste prijzen weg te Ampsin, in 1930 triomfeerden ze te Antwerpen en Luik zelfs van een internationaal deelnemersveld. 
In 1932 werd de tiende verjaardag gevierd met de inwijding van een eerste vaandel. De groep bloeide open tot een club met een 50-tal leden tot de oorlogsperikelen een einde maakten aan de turnactiviteiten. In die periode was Johan Van Gerwen voorzitter en werd het leiderschap door Maurits Pieters waargenomen. Omdat er enige discussies ontstonden tussen de toenmalige pastoor en de turners diende Nut en Vermaak de zaal Rerum Novarum te verlaten en werd een nieuw onderdak gevonden in de zaal Den Uilenspiegel. 
Met het uitbreken van Wereldoorlog II verloor de kring alle activiteit. Maar pas was ons land bevrijd of onder impuls van Maurits Pieters en Maurits De Strooper werd opnieuw van wal gestoken. 
Na de oorlogsjaren nam Emmanuel De Landtsheer het initiatief om de club nieuw leven in te blazen met als secretaris Jan Cleymans. Door zijn tussenkomst werd het dispuut over het gebruik van de zaal Rerum Novarum opgelost en konden de turners terug terecht in de parochiezaal. De faam van Nut en Vermaak scheerde hoge toppen. Wat zich in 1952 liet aanzien in de organisatie van het 16de Oostvlaams Gouwfeest. Vanaf dat ogenblik mocht de kring zich ook het epitheton ‘Koninklijke’ toeëigenen. 
In 1953 waren Aloïs Van Dingenen (+ 06/02/2015) en Pierre De Ridder de leiders. Tijdens hun leiderschap werd van het vroegere systeem overgeschakeld naar de nieuwe Scandinavische gymnastiek. Aan diverse Gouw- en bondsfeesten werd deelgenomen met een 150 leden. Ook de plaatselijke evenementen verloor de club niet uit het oog en was present op de jaarlijkse galafeesten. 
De voorzitter leidde de club tot aan zijn dood in 1977. Emmanuel De Landtsheer schonk net voordien de turnclub een tweede vaandel. Een zware slag voor de kring maar in het besef dat het levenswerk van deze man moest worden verder gezet werd uitgekeken naar een nieuwe voorzitter die binnen de kring werd gevonden. Petrus Aelbrecht nam het voorzitterschap op zich en de toenmalig burgemeester Adolf De Landtsheer zoon van nam later het ondervoorzitterschap van onze vereniging waar. Frans Van Cauter functioneerde als secretaris en sinds 1974 nam Richard Wauters het leiderschap van de jonge turners op zich. 
In 1960 werd onder impuls van mevrouw De Vos een turnvereniging voor meisjes opgericht, maar het duurde nog tot 1977 voor die afdeling echt van de grond kwam. De redenen hiervoor zijn velerlei: het bisdom reageerde erg boos en de bisschop schreef een brief waarin hij zijn ongenoegen uitte, de zaal waarin geoefend werd, werd te klein bevonden en er waren problemen rond de kaartenverkoop van een galafeest waar de meisjesafdeling geen kaarten hadden van gekocht, maar wel de helft van de opbrengst vroeg. De meisjesgroep stierf een stille dood en het duurde tot 1977 voor er een tweede, en deze maal goede start kwam. 
In 1977 werd de zaal Rerum Novarum verlaten en kreeg de turnvereniging onderdak in de toen recentelijk gebouwde gemeenteschool in de Hanenstraat. Daar konden de gymnasten terecht in de volledig uitgeruste turnzaal. 
In 1979 organiseerde Nut en Vermaak het 62ste Gouwfeest voor heren. Andere feesten zouden nog volgen. Zo was 16 mei 1982 een hoogdag. Ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan werd immers het Gouw en Bondsfeest voor meisjes en dames van de Katholieke Vlaamse turnfederatie georganiseerd. 
Toen ‘Nut en Vermaak’ in januari 1986 de individuele gouwkampen voor meisjes en jongens organiseerde, beschikte de kring reeds over twee gewestkampioenen: Ann Van Kerckhoven en Luc Van Zeebroeck. 
De turnkring kende een felle groei o.m. door het uitbouwen van een kleutergroep. 
In 1990 gaf Petrus Aelbrecht toen 60 jaar lid van de club het voorzitterschap door aan Walter Mertens. Op 1 april 1990 presenteerde de club zijn eerste Turnshow. 
In 1991 kende de club zowel het verlies van zijn ondervoorzitter burgemeester De Landtsheer, als van de erevoorzitter Petrus Aelbrecht. Maar de mooie prestaties van Meskens Jae Hee en de eervolle plaatsen van Tim Wouters en Lieven Dubois- op gewest en gouwkampioenschappen maakte het jaar tot een feest. 
In 1992 werd ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan hulde gebracht op het gemeentehuis aan de kring en aan de kampioenen, met aansluitend een spetterende show. 
In 1997 kregen we de kans om binnen de turnvereniging zowel het 75-jarig bestaan van de jongensafdeling als het 20-jarig bestaan van de meisjesgroep te vieren. 
Op 23 maart 1998 werd de feitelijke vereniging Nut en Vermaak omgevormd tot een vzw. Intussen liepen er besprekingen rond het opbouwen van een nieuwe gymzaal in combinatie met het optrekken van het complex De Pit. 
Reeds in december 2000 bekwam onze turnvereniging het kwaliteitslabel voor recreatieve gym voor de leeftijdsgroep kleuters, recreatieve gym voor de leeftijdsgroep basisonderwijs, dans, acro, wedstrijdgym AGD, recreatieve gym voor heren, evenals voor het clubbeleid. We konden in dit jaar onze leden ook dans aanbieden binnen onze werking en Akira werd geboren. 
Het clubbestuur had ook contact opgenomen met Emmanuel De Landtsheer, kleinzoon van onze oud-voorzitter en zoon van onze vroegere ondervoorzitter. Deze verklaarde zich bereid om de club, in navolging van zijn gelijknamige grootvader, een nieuw vaandel te schenken. Het nieuwe vaandel werd door Emmanuel De Landtsheer overhandigd tijdens de openingsplechtigheid van het nieuwe multifunctioneel centrum De Pit in mei 2001. Hierin bekwam Nut en Vermaak een eigen turnzaal. 
Secretaris Frans Van Cauter maakte van deze overgangsfase gebruik om het secretariaatwerk over te dragen aan Luc Van Driessche die toen reeds enkele jaren de pr- functie binnen het bestuur had waargenomen. Frans werd door het bestuur bedacht met de ere-titel van zijn functie. 
In 2002 kende onze turnkring een erg drukke agenda. Er werd een feestprogramma opgezet om het 80ste bestaansjaar van de vereniging en de 25ste verjaardag van onze damesafdeling te vieren. In de loop van dat jaar organiseerde Nut en Vermaak haar tweejaarlijkse turnshow (met de eigen leden, ca. 350), een demohappening (met meer dan 300 gymnastische dansers) en een Open Gymgala (met meer dan 400 deelnemers). Ook in 2004 werd een grandioze turnshow georganiseerd. 
Het werkjaar 2005-2006 werd ingezet met een dansshow van dansstudio Akira die hiermee het 5-jarig bestaan van de dansgroep wilde vieren. Het werd een uitgebreide dansavond met een avondvullende programmatie die veel succes oogstte en bovendien maakte dat succes het nodig om enkele extra voorstellingen te voorzien. 
In hetzelfde werkjaar werd ook een turnshow opgezet. Ook dit tweejaarlijks evenement werd een grandioos succes. De show werd deze maal opgezet rond het thema van een televisieavond en kreeg de titel ,,Gym-TV’’ mee. De show was prachtig opgezet, de deelnemers deden allemaal hun uiterste best en het programma bood een prima overzicht van onze werking. 
In 2006 ruilde Walter Mertens, die gedurende een 15-tal jaar de voorzitter was van onze gymclub, de bosgemeente als woonplaats voor de Koningin der Badsteden: Oostende. 
Hij wist zijn voorzitterschap om te vormen van een soort ere-functie tot een semi-managementsopdracht. Onder zijn leiding en dankzij zijn doorgedregen engagement groeide de club uit tot een turn- en dansgroep met meer dan 400 leden die een erkend sportief kwaliteitslabel mag dragen. Hij loodste de club vanuit de turnzaal van de gemeenteschool naar de ingerichte gymzaal in het sportcentrum De Pit. 
Het voorzitterschap werd in de lente van 2006 overgenomen door Luc Plaetevoet, tot dan commissaris binnen de vzw en sinds 1981 actief lid bij de turnvereniging. Voor de club dus zeker geen onbekende, want hij is reeds geruime tijd actief bij de voorbereiding en uitwerking van de turnshows, het organiseren van de avonturenweekends, de planning van de trainingsuren, de ophaling van oude kledij, het opstellen van de begroting, het nazicht van de rekeningen en zoveel meer. 
Het werkjaar 2006-2007 werd afgesloten met een record aantal leden. De turners en dansers van Nut en Vermaak hebben de kaap van 400 leden overschreden. Het totaal aantal leden en leiding van onze kring bedroeg op het einde van dat werkjaar: 413. Dit was een nieuw recordcijfer. 
Daarnaast mag de Buggenhoutse turnkring ook nog steeds het kwaliteitslabel IK-Gym dragen. Dit is een sportief kwaliteitslabel dat uitgereikt wordt na een diepgaande screening van de club. De Buggenhoutse turners hebben in de loop van het vorige gymjaar het IKGym-label vernieuwd en behaalde hierbij een totaalscore van 73.8%. IKGym kan beschouwd worden als een prototype van een specifiek evaluatie- en registratiesysteem voor sportorganisaties en gymnastiekclubs in het bijzonder. Het betreffende kwaliteitssysteem werd ontwikkeld binnen de vakgroep L.O. van de Vrije Universiteit Brussel. Sinds januari 2004 werden 121 clubs door een onafhankelijke auditeur doorgelicht met IKGym (versie 3), waarvan er 98 het label behaalden. 
Nut en Vermaak bleef overigens de enige club in Buggenhout die een kwaliteitslabel als sportclub behaalde en mag dit label reeds dragen sinds december 2000! 
Het aantal leden is tijdens het werkjaar 2006-2007 de 500 leden lichtjes overschreden. Tijdens het werkjaar 2007-2008 werd die 500 ook benadert. 
Sinds 2010 neemt de huidige ondervoorzitter Renate De Neef de bestuursfunctie als voorzitter op zich. Met een lidmaatschap sinds 1983 als actief lid en trainersfunctie sinds 1989 in diverse groepen is zij voor de club geen onbekende. Een turn-en dansshow werd in een nieuw kleedje gestoken en onder het thema ‘Viva la musica’ werd het gebeuren een waar spektakel. 
In 2011 neemt dansstudio Akira het initiatief om op eigen benen te staan en in onderlinge overeenkomst wordt de dochtergroep afgescheiden. De club kende hierdoor een terugval van leden, maar kan de kaap van 350 leden toch behouden. 
In 2012 mocht de kring hun 90-jarig bestaan vieren. Onder het thema ‘route 90’ werd voor het jubileumjaar een grote gymshow opgezet. Het bestuur kende in de loop van de jaren heel wat bestuurswissels. 
Na 13 jaar als secretaris gaf Luc Van Driessche zijn vaandel door aan Tamara Conickx in 2014. De tradities blijven behouden en de Turnvereniging Nut en Vermaak presenteert ‘Gymfestival’. 
In 2015 mogen wij het werkjaar afsluiten met een ledenaantal van 420. Een bloeiende kleuterwerking, kwalitatieve trainingen door gediplomeerde trainers van de recreatieve en competitieve groepen en een groeiende werking van dames- en heren conditiegym maken Nut en Vermaak tot een bruisende club uitkijkend naar hun 100 jarig bestaan.

Onze missie en visie

MISSIE

 

TURNVERENIGING NUT EN VERMAAK VZW wil jonge mensen en volwassenen de kans geven zich te ontplooien via het turnen op het gebied van psycho-motorische, cognitieve en dynamisch-affectieve vaardigheden. Met andere woorden het kunnen, het kennen en het zijn. TURNVERENIGING NUT EN VERMAAK VZW staat open voor iedereen uit de samenleving ongeacht hun afkomst, godsdienst of socio-culture achtergrond.

 

TURNVERENIGING NUT EN VERMAAK VZW streeft hierbij naar een gezond evenwicht tussen een recreatief en competitief aanbod.

We hechten zeer veel belang aan waarden zoals: verdraagzaamheid, begrip, respect, beleefdheid, sollidariteit, fair-play, samenwerking, vertrouwen en vriendschap.

VISIE

 

Wegens het feit dat groepen op een zeer heterogene wijze zijn samengesteld qua motorische competentie, willen we dat elke leerling op zijn niveau zou leren en presteren.

Op regelmatige basis worden getalenteerde kinderen gescout.

Als vereniging zijn we aangesloten bij verschillende organisaties om ons te helpen slagen in onze visie:

•Gymnastiek Federatie Vlaanderen;

•Lid van de Sportraad van de gemeente Buggenhout

 

Leden van het bestuur worden gestimuleerd om externe vergaderingen bij te wonen die ten goede komen aan de werking van onze club.

 

TURNVERENIGING NUT EN VERMAAK VZW investeert in specifieke opleidingen van haar lesgevers.

 

TURNVERENIGING NUT EN VERMAAK VZW houdt de (financiële) drempel voor deelname aan haar aanbod zo laag mogelijk.

OPROEP


Onze turnvereniging is nog op zoek naar een extra trainer (+18) voor de groep secundair op vrijdag.

Kandidaten kunnen zich melden via het secretariaat.


In 2022 wordt onze club 100 jaar. Wij doen nu al een oproep om van dit 'eeuwig' bestaan een superspeciaal jaar te maken. Iedereen die foto's, video's,anekdotes enz. heeft mag deze bezorgen op het secretariaat. Wij zorgen desgewenst zelf voor het nemen van kopies.

Terug naar boven ↑